Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy (székhelye: 6728, Szeged, Kollégiumi út 11/H.,cégjegyzékszám: 06-09-009410), hogy rögzítse a Maxim Könyvkiadó és Oktatási Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)  adatvédelmi és - kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és - kezelési politikáját és ismertesse az oldal felhasználóival, látogatóival, vagy személyes adataikat egyéb módon megadó személyekkel (továbbiakban: Érintett) a marketing üzeneteivel kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR)) előírásainak és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.
Adatkezelő elérhetőségei: telefon: +36 62 548 444, e-mail: info@maxim.co.hu
Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.
Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@maxim.co.hu címen.
I. Az adatkezelés alapelvei
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kezeli. 
Célhoz kötöttség elve: Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
Adattakarékosság elve: a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint a szükségesre korlátozódnak.
Pontosság elve: Adatkezelő gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.
Korlátozott tárolhatóság elve: Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
Integritás és bizalmas jelleg: az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

II. Adatbiztonság
Az adatkezelők és az adatfeldolgozók gondoskodnak az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és eljárási védelemről annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas jellegét, integritását és hozzáférhetőségét.
(1) Adatkezelő garantálja, hogy szolgáltatásai (www.olvas.hu, www.maximkiado.hu, www.grimm.hu, www.nyirdkieztanaplot.hu, www.onlinevetelkedo.hu, Google űrlapok) biztosítása keretében keletkezett adatok, e-mail listák, e-mailek, statisztikák, jelentések, beállítások és más, a szolgáltatások használóival összefüggő adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli. Adatkezelő vállalja, hogy szolgáltatásai nyújtása során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, ide értve, de nem kizárólag a következőket:
(a) Adatkezelő vállalja, hogy a szolgáltatások felhasználói számára felhasználónévvel és jelszóval védett kezelőfelületet biztosít, mely garantálja, hogy a szolgáltatás felhasználójának adataihoz csak az által választott és bármikor megváltoztatható felhasználónévvel és jelszóval lehet hozzáférni.
(b) Adatkezelő vállalja, hogy a szolgáltatások felhasználóinak jelszavát adatbázisában titkosítva tárolja, így azt visszafejteni nem lehet.
(c) Adatkezelő vállalja, hogy a Szerződő számára létrehozott felhasználói felület adatforgalmát a mindenkor elérhető, a technika aktuális állásának megfelelő titkosítással védi (mely az ezen adatvédelmi tájékoztató hatályba lépésének időpontjában az SHA-256 titkosítás), és ennek igazolására hitelességi bizonyítványt szerez be.
(d) Adatkezelő vállalja, hogy az adatok tárolására és feldolgozására nagy működési és adatbiztonságú hardver és szoftvertechnológiákat alkalmaz, és azok e vonatkozású jellemzőit rendszeresen felülvizsgálja, valamint összehasonlítja a kor követelményeivel, és amennyiben szükséges, fejleszti, frissíti, vagy cseréli azokat.
(2) A marketing üzenetek kialakításában és eljuttatásában szerződéses partnerünk, a WEB-SERVER Informatikai Szolgáltató Kft. támogat minket Ladybird Marketing Rendszer szolgáltatásán keresztül. 
(3) A nyereményjátékokhoz használt űrlapokat a Google (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok) által biztosított és fenntartott felületen hozzuk létre és az általuk biztosított szervereken tároljuk az adatokat. Vonatkozó adatbiztonsági irányelveiről itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
(4) Adatkezelő az alábbiakban megjelölt biztonsági szintek vagy megoldások, valamint azokkal azonos vagy magasabb biztonsági szintet jelentő eljárások alkalmazását vállalja.
Felhasználói szintű biztonság
• A felhasználói- és statisztikai adatokhoz csak az erre kijelölt személyek férhetnek hozzá. A hozzáférések skálázhatóságáról egy többszintű jogosultsági rendszer gondoskodik.
• Emberi erőforrással figyeljük a rendellenes email aktivitást.
Belső IT védelem
• Alkalmazottakat oktatjuk a legjobb biztonsági gyakorlatra.

Az adatkezelés célja és jogalapja

a. Online vásárlás

 Felhasználó vásárlást kezdeményezhet Adatkezelő webshopjában adatai megadásával.
A szolgáltatás igénybevételével az Ektv. 13/A. §, valamint a 45/2014. Kormányrendelet alapján fogyasztó és Adatkezelő között szerződés jön létre, mely az adatkezelés jogalapja. 

A vásárlás „vendégként” történik, azaz nem igényel regisztrációt. A kezelt adatok körét az igényelt szolgáltatás is meghatározza. 

Vendégként e-könyv megvásárlására nincs lehetőség. 

Kezelt adatok köre: név, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés célja: a megrendeléshez, vásárláshoz kapcsolódóan a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli bizonylat kiállítása, a számviteli kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés időtartama: a számlázással kapcsolatos adatok a kiállítást követő 8 évig őrizzük a számviteli szabályok szerint. A rendelés egyéb adatait az általános elévülési szabályok szerint az 5 évig őrizzük.

b. Regisztráció a weboldalon 

Kezelt adatok köre: név és e-mail cím, jelszó; opcionálisan megadható adat: születési idő

 Adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás

 Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja Ektv. tv. 13/A. § (4) bekezdése

c. Marketing üzenetek küldése

Lehetőséget biztosítunk az érdeklődők számára, hogy feliratkozzanak újdonságainkról, exkluzív akcióinkról szóló reklámüzeneteink (marketing üzenetek) igénybevételére. Az Érintett által megadott adatokat kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy marketing üzeneteinket eljuttassuk az Érintett részére, amelyek újdonságainkat, akcióinkat, exkluzív ajánlatainkat, szolgáltatásainkat és a Maxim Könyvkiadó híreit tartalmazzák.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, tároljuk továbbá a feliratkozás dátumát és a hozzájárulásának tartalmát. A marketing üzenetek kiküldésének optimalizálása érdekében rögzítjük a marketing üzenetek megnyitásának tényét és időpontját.

Adatkezelés célja:
Marketing üzeneteink kialakításakor célunk, hogy olyan tartalmat juttassunk el az Érintettekhez, amely érdeklődésére tart számot. Ennek érdekében tároljuk a marketing üzenetekben elhelyezett linkekre való átkattintások időpontját és számát, valamint figyelembe vesszük a feliratkozást követően weboldalainkon (www.olvas.hu, www.maximkiado.hu, www.grimm.hu, www.nyirdkieztanaplot.hu, www.onlinevetelkedo.hu) vagy az egyes menüpontokban mutatott aktivitását, cikkek megnyitását, szolgáltatások használatát. Emellett a marketing üzenetek kialakításakor figyelemmel leszünk a webshopban (www.olvas.hu, www.maximkiado.hu) rögzített vásárlói magatartására, vásárlásai tényére és időpontjára. (kezelt adatok köre).

Adatkezelés jogalapja:

 A GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul. 

Az adatkezelés tartama:

Hozzájárulásának visszavonása vagy a marketing üzenetekben rendelkezésre álló lemondás funkció használata esetén adatait haladéktalanul töröljük és a továbbiakban nem juttatunk el marketing üzenetet az Érintett számára.
Leiratkozását követően annak dátumát és az Érintett e-mail címét tároljuk annak érdekében, hogy a leiratkozás tényét bizonyíthassuk, ugyanakkor ezen adatait egyéb módon nem használjuk fel.
A marketing üzenetek kialakításában és eljuttatásában szerződéses partnerünk, a WEB-SERVER Informatikai Szolgáltató Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. 1/5.) (adatfeldolgozó) támogat minket Ladybird Marketing Rendszer szolgáltatásán keresztül. A marketing üzenetek küldésére feliratkozók adatai és az üzenetek személyre szabásához szükséges adatok az adatfeldolgozó adatbázisában tárolódnak és ezeket az adatokat az adatfeldolgozó folyamatosan gyűjti a marketing üzenetekbe, valamint a weboldalakba beépített cookie-k segítségével. A cookie- k törlése az Érintettől addig kialakított profil Érintetthez kapcsolhatóságát megakadályozza.
Az Érintett adatait kizárólag a Maxim Könyvkiadó Kft. használja fel, az adatok más adatkezelő számára nem kerülnek átadásra.

d. Online bankkártyás vásárlás

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Adatkezelés célja: 

Kifizetés igazolása

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e. Nyereményjáték szervezése

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Adatkezelés célja:

azonosítás, kapcsolattartás, nyertes értesítése

Adatkezelés jogalapja: 

GDPR 6. cikk. (1) bekezdés a) pont, azaz az érintett hozzájárulása

Adatkezelés tartama: az adatok kezelése a sorsolás lebonyolításának időtartamáig, illetve a nyertesek értesítéséig tart.
 
IV. A weboldali cookie-k használata
Az Adatkezelő célja az, hogy marketing üzenetei informatívak, relevánsak és hasznosak legyenek az Érintett számára. Ennek érdekében cookie-kat, olyan kis szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek a felhasználók végberendezésén (számítógép vagy mobileszköz) tárolódnak, amikor a felhasználó bizonyos webhelyeket meglátogat.
A cookie-k különböző célokra használhatók. Egyrészt a webhely megfelelő működéséhez lehet rájuk szükség. Cookie-k nélkül például a webhely nehezen tudná megjegyezni, hogy a felhasználó már belépett, illetve hogy mely termékeket helyezte a kosarába. Ezek az úgynevezett szükséges cookie-k.
A cookie-k emellett a webhely használatának elemzésére, a látogatószám rögzítésére, valamint a webhely fejlesztésével kapcsolatos célokra is használhatók. A webhelyhasználati statisztikákat és más jelentéseket nem rendeljük hozzá az egyes személyekhez. Ezek az analitikai cookie-k.
A harmadik csoportot a közösségi médiához kapcsolódó cookie-k alkotják, amelyek lehetővé teszik a közösségi média integrációját a webhelyen, így egy oldal vagy termék láttán azonnal kiválaszthatja a „tetszik” vagy „megosztás” lehetőséget kedvenc közösségimédia- szolgáltatásában.
A cookie-k negyedik fontos felhasználási módja az online hirdetések biztosítása, és ily módon az felhasználók számára releváns és érdekes, személyre szabott hirdetések megjelenítése az Adatkezelő webhelyein és azokon kívül. Erre a (célzott) hirdetési cookie-k révén van lehetőség.
(1) Cookie-k kezelése vagy letiltása a böngészőben
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelő jelenleg nem alkalmaz olyan műszaki megoldást, amely lehetővé tenné számunkra, hogy reagáljunk az Érintett böngészője „Ne kövess” jelzéseire. A webhelyünk cookie-beállítások része mellett böngészője beállításaiban is bármikor módosíthatja a cookie-beállításokat. Ha egyszerűen letiltja az összes cookie-t vagy a mi cookie-jainkat, előfordulhat, hogy weboldalaink egyes részei vagy funkciói nem működnek, mivel a böngészője nem teszi lehetővé számunkra a megfelelő működéshez szükséges cookie-k beállítását.
A következő lista segítségével további információt kaphat a cookie-beállításoknak az Érintett által használt böngészőben történő letiltásáról vagy módosításáról:
·   Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
·   Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
·   Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
·   Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
(2) Az Adatkezelő webhelyein használt cookie-k típusai
(a) A webhely megfelelő működését biztosító cookie-k (szükséges és analitikai cookie-k)
Webhelyünk a következő célokra használ cookie-kat:
·   azon termékek megjegyzésére, amelyeket az Érintett a bevásárlókosarába tesz az online vásárlás során, azon információk megjegyzésére, amelyeket fizetéskor vagy vásárláskor az Érintett kitölt a különféle oldalakon, hogy Érintettnek ne kelljen az adatait ismételten megadni.
·   azon termékek megjegyzésére, amelyeket az Érintett a webhely böngészése során megtekintett
·   az előnyben részesített beállítások tárolására, mint például nyelv, hely, a megjelenítendő keresési találatok száma stb.
·   a böngésző beállításának olvasására, hogy webhelyünket optimálisan tudjuk megjeleníteni az Érintett képernyőjén
·   a webhelyünk és szolgáltatásaink visszaélésszerű használatának meghatározására, például személyes adat nélküli felhasználói és munkamenet azonosításra, illetve számos egymást követő sikertelen bejelentkezési kísérlet rögzítésére
·   a webhely egyenletes betöltésére a folyamatos elérés érdekében
·   a bejelentkezési állapot tárolásának felajánlására, hogy az Érintettnek ne kelljen minden alkalommal újra beírnia az adatokat
(b) Webhelyünk tartalmának a közösségi média útján történő megosztására szolgáló cookie-k (közösségi médiával kapcsolatos cookie-k)
Ezek a cookie-k lehetővé teszik a kiválasztott közösségi média bejelentkezett felhasználói számára a webhelyünkről származó bizonyos tartalmak közvetlen megosztását és kedvelését.
Ezek a közösségimédia-partnerek szintén gyűjthetik az Érintett személyes adatait saját céljaikra. Az Adatkezelő nem bír befolyással arra, hogy ezek a közösségimédia-partnerek hogyan használják fel az Érintett személyes adatait. A közösségimédia-partnerek által beállított cookie-kra és az általuk gyűjtött lehetséges adatokra vonatkozó további információért kérjük, olvassa el a közösségimédia-partnerek által közzétett saját adatvédelmi és cookie-kkal kapcsolatos nyilatkozatokat. Az alábbiakban felsoroljuk az Adatkezelő által leggyakrabban használt közösségimédia-csatornák adatvédelmi nyilatkozatait:
·      Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
·      YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=gb
·      Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
(c) Célzott hirdetések és tartalom megjelenítésére szolgáló cookie-k (célzott hirdetési és harmadik feles cookie-k)
Az információk és hirdetések érdeklődési kör és relevancia szerinti testreszabása érdekében megpróbálunk képet alkotni az Érintett esetleges érdeklődési köreiről az Érintett által meglátogatott adatkezelői webhelyek, valamint az ottani böngészési szokások alapján. Az érdeklődési körökből kiindulva egy szegmentált profilt alakítunk ki, majd a webhelyünkön található tartalmat és hirdetéseket hozzáigazítjuk a vásárlók különféle csoportjaihoz. Ehhez egyes esetekben együtt dolgozunk harmadik felekkel, szerződött partnerekkel.
A célzott hirdetési és harmadik feles cookie-k az alábbiakat teszik lehetővé:
·      a webhelyek számára az Érintett látogatásának rögzítését, és ennek eredményeként az Érintett érdeklődési körének felmérését
·      ellenőrzés futtatását arra nézve, hogy az Érintett rákattintott-e egy hirdetésre
·      annak nyomon követését, hogy hány látogató kattint rá a hirdetésre
·      az Érintett böngészési szokásaira vonatkozó információk átadását más webhelyek részére
·      harmadik felek szolgáltatásainak használatát a hirdetések testreszabása érdekében az Érintett igényei, érdeklődési köre és preferenciái alapján
·      annak meghatározását, hogy mely hirdetések, hirdetési technológiák és hálózatok a leghatékonyabbak az Érintett esetében
·      olyan termékekkel kapcsolatos hirdetések megjelenítését, amelyekre korábban már rákattintott, rákeresett vagy más módon érdeklődött irántuk (egyedileg újracélzott hirdetések)
·      annak nyomon követését, hogy az Érintettnek mely hirdetések lettek már megjelenítve, hogy ne mindig ugyanazokat lássa
·      annak nyomon követését, hány megrendelésre kerül sor a hirdetés útján, illetve a megrendelések pénzügyi értékének meghatározását
·      az érdeklődési köre alapján testre szabott direkt marketing e-mailek fogadását, illetve a korábban vásárolt termékekhez hasonló termékekkel kapcsolatos direkt marketing e-mailek fogadását
 
V. Záró megjegyzések
A jelen cookie-kkal kapcsolatos nyilatkozatot módosíthatja Adatkezelő, például mivel a cookie-kra vonatkozó szabályok megváltoznak. Fenntartjuk a jogot, hogy a cookie-kkal kapcsolatos nyilatkozat tartalmát és a listákba felvett cookie-kat bármikor, értesítés nélkül megváltoztassuk. Az új cookie-kkal kapcsolatos nyilatkozat a közzétételétől kezdve hatályos.
VI. Az Érintettet megillető jogok
Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az email-címen érvényesítheti az Érintettet megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek között - :
(a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
(b)  tájékoztatást  kérhet  az  adatkezelés  főbb  jellemzőit  (célja,  kezelt  adatok  köre,  bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
(c) bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))
(d)  kérheti  az  Érintettre  vonatkozó  pontatlan  személyes  adatok  indokolatlan  késedelem  nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
(e) kérheti az Érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha
(i) a személyes adatokra már nincs szükség a 1. és 2. pontokban megjelölt célokból (szakmai anyagok rendelkezésre bocsátása, hírlevelek küldése);
(ii) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja; (iii) Az Érintett tiltakozik a hírlevelek küldése ellen;
(iv) adatai kezelése jogellenesen történt;
Nem  lehet  az  adatokat  törölni,  ha  jogi  igény  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez,  illetve védelméhez szükséges.
(f) kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk), ha:
(i) Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
(ii)  az  adatkezelés  jogellenes,  Érintett  ellenzi  az  adatok  törlését,  és  ehelyett  kéri  azok felhasználásának korlátozását;
(iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
(iv) Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben;
(g) kérheti azt, hogy az Érintettre vonatkozó, az Érintett által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);
(h) tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők (21. cikk (2)-(3));
(i) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).
 
Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)
Jogsérelem esetén az Érintettnek lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Érintett tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.
Az Érintett megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.
Adatkezelési tájékoztatónk mindenkor aktuális változata hozzáférhető a weboldalakon.
 
 
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott határozat szerint a Maxim Könyvkiadó és Oktatási Kft.  a 1089/2012 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
 
Szeged, 2022. július 13.